Jste zde

Domů » O škole » Historie školy
   
(• 1873 zřízena v Praze dvoutřídní vyšší česká obchodní škola, za 6 let změněna na trojtřídní)
(• 1882 otevřena podobná škola v Chrudimi)
• 1878 při české reálce zřízena v Plzni pokračovací škola kupecká
• 1886 zřízena v Plzni soukromá česká dvouletá obchodní škola (k ní byl připojen 8měsíční večerní běh pro obchodní příručí a praktikanty a 7měsícní odborný běh pro dámy)
• 1890 ke škole přidělena Gremiální pokračovací škola kupecká
• 1893 škole uděleno právo veřejnosti (název Obchodní škola královského města Plzně)
• 1896 přeměna v tříletou vyšší obchodní školu (název Obchodní akademie královského města Plzně)
• 1898 založen Podpůrný fond (na podporu nemajetných žáků a žákyň ústavu)
• 1903 prodloužení výuky na 4 roky
• 1907 při škole zřízena dvoutřídní dívčí obchodní škola (dosavadní obchodní školství bylo pouze chlapecké - pro dívky byl jen 6-7měsíční obchodní kurs)
• 1913 otevření vlastní (dnešní) budovy - do té doby vystřídala škola v Plzni 4 různá místa    viz GALERIE
• 1914 zřízena dvouletá obchodní škola chlapecká
• 1914 - 1918 koexistence obchodní akademie s českým gymnáziem, jehož budovu zabralo vojsko;
do války odchází řada profesorů i žáků
• 1920 zavedení "zkoušek dospělosti" na obchodních akademiích
• 1919 - 1922 existence "abiturientského kursu" při obchodní akademii (v pojetí dnešního nástavbového studia)
• 1924 dokončeno postátnění profesorského sboru (vyplácení mezd převzal stát)
• 1931 splynutí obchodní školy dívčí a chlapecké v jednu, koedukovanou
• 1932 založen "Spolek přátel studentstva obchodní akademie města Plzně"
• 1936 oslavy 50. výročí založení, vydán sborník
• 1939 - 1944 nacistické úpravy osnov;
zatčeno, vězněno a popraveno, jakož i totálně nasazeno mnoho žáků i profesorů
• 1942 škola přejmenována na Vyšší obchodní školu a přestěhována do budovy Vyšší německé obchodní školy v dnešní Nerudově ulici
• 1944 zastavena výuka na všech obchodních školách
• 1945 návrat původního jména i sídla; žákům, poškozeným uzavřením školy, umožněna zvláštní úprava dokončení studia
• 1948 - se změnou společenského a hospodářského řádu se mění učební náplň a osnovy
• 1949 přejmenování na Vyšší hospodářskou školu
• 1950 škole propůjčeno jméno tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda
• 1953 nově zavedeno studium při zaměstnání
• 1956 přejmenování na Střední ekonomickou školu Klementa Gottwalda (čtyřleté studium) a Ekonomickou školu (dvouleté studium)
• 1963 odtržení studia při zaměstnání od školy a vznik samostatné Střední ekonomické školy pro pracující
• 1965 zavedeno povinné studium mechanizace (jako první v republice)
• 1966 rozšíření školy o dvě třídy nového oboru ekonomika služeb
• 1970 - čistky ve vedení školy a mezi profesory
• 1971 navázání družebních styků s Kyjevskou odbornou obchodní školou
• 1975 na škole instalován první počítač (Cellatron C 8206 ZP)
• 1984 opětovné sloučení školy se Střední ekonomickou školou pro pracující;
  realizace nové československé výchovně vzdělávací soustavy začala i na středních školách
• 1986 oslavy 100. výročí založení, vydán almanach
• 1987 v budově školy odhalena pamětní deska s bustou Hanuše Štěpána, bývalého žáka, španělského interbrigadisty umučeného nacisty v Osvětimi.
• 1989 celá škola se účastní generální stávky, ustaveno Občanské fórum
• 1990 promítání polistopadových společenských a ekonomických změn do výuky, větší volnost v realizaci osnov;
přejmenování školy na Obchodní akademii a Obchodní školu;
prodloužení délky studia na 5 let (resp. 3 roky);
navázání partnerství s regensburgskou obchodní školou (Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger)
• 1992 škola získává právní subjektivitu
• 1994 ve škole založena první fiktivní firma (jako volitelný předmět)
• 1995 ustavení Spolku přátel Obchodní akademie
• 1996 oslavy 110. výročí založení, vydán almanach;
opětovné zkrácení délky studia na 4 roky
• 1998 zveřejněna webová prezentace školy
• 1999 škola si zaregistrovala internetovou doménu oaplzen.cz
• 2001 v rámci reorganizace státní správy přechází škola pod nového zřizovatele - Plzeňský kraj;
dochází k celostátní inovaci učebních dokumentů obchodních akademií
• 2005 škola otevřela nový studijní obor - ekonomické lyceum;
zřízena školská rada
• 2006 přejmenování školy na Obchodní akademii;
oslavy 120. výroční založení, vydán almanach
• 2009 vytvořen školní vzdělávací program (ŠVP), podle kterého probíhá výuka
• 2011 poprvé se maturuje podle nových pravidel - maturitní zkouška se skládá ze společné (státní) a profilové (školní) části
• 2016 oslavy 130. výročí založení, vydán almanach

Ředitelé školy
1886 - Antonín Kotěra,
1907 - Antoním Kostinec
1926 - Josef B. Vltavský
1930 - František Mareš (obchodní akademie), Karel Lansfeld (obchodní škola)
1939 - Vojtěch Měšťan (obchodní akademie), Václav Pilous (obchodní škola)
1942 - Vratislav Čermák (obchodní akademie),       -"-
1944 - Václav Pilous (obchodní akademie i obchodní škola)
1945 - František Mareš (obchodní akademie), Václav Pilous (obchodní škola)
1948 - JUDr. Jaroslav Krofta
1950 - Josef Spousta


    Samostatná Střední ekonomická škola pro pracující: 1963 - Jaroslav Zeman,
    1966 - Bohumil Franěk, 1973 - ing. Jiřina Suchánková, 1974 - Olga Pánková,
    1979 - 1984 Radmila Jehličková


1970 - PhDr. Václav Štuksa
1971 - Ing. Miloslav Vurm
1994 - Mgr. Miloslav Skuhravý

Sdílení obsahu

   

Počet návštěvníků